Menu

สมัครเงินอุดหนุนบุตรปี 2564 ต้องทำไงบ้าง?

0 Comments


สมัครเงินอุดหนุนบุตรปี 2564 ยังสมัครได้อยู่ไหม ทำยังไงได้บ้าง พร้อมเเล้วไปดูกันเลยจ้า

เปิดรับสมัครลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนบุตร 2564

ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ยังสามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยจริง ดังนี้

 1. กรุงเทพ : ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
 2. เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 3. ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

คุณสมบัติของผู้สมัครเงินอุดหนุนบุตร 2564

 1. ผู้ปกครองมีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 2. เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย อายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบการสมัครเงินอุดหนุนบุตร 2564

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครเงินอุดหนุนบุตร 2564

Tags: , , , ,